ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรื่อสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

พบเห็น-ป้ายโฆษณา-หรือสิ่งอิ่นใ…

Continue Readingช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรื่อสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ ) ตำบลเสาธง

แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอ…

Continue Readingฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ ) ตำบลเสาธง

ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงขอปร…

Continue Readingผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566