วิสัยทัศน์

“พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง บริการสาธารณะ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”