ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

 • ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลทางกลางและตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อที่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ 13.06 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 8,162.50 ไร่ แยกเป็น
 • ตำบลเสาธง มีเนื้อที่ประมาณ 5.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3,587.50 ไร่
 • ตำบลทางกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 7.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4,575.00 ไร่

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม มีสภาพดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่น้ำลพบุรีไหลผ่าน ทำให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับทำการเกษตรตลอดปี

สภาพภูมิอากาศ

เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง ทำให้มีฤดูกาลคล้ายกับตำบลอื่นมีฝนตกตลอดปี และอาจแบ่งออกเป็น 3 ฤดู มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี

ทรัพยากรธรรมชาติ

บริเวณนี้ไม่มีป่าไม้เนื่องจากที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง ลักษณะของดินมีทั้งดินเหนียว ดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำใต้ดินพร้อมสมควร

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรตำบลเสาธง และตำบลทางกลางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนาปลัง และนาปี จักรสาน ทำสวนผลไม้ มีการเลี้ยงสัตว์บ้างแต่เป็นส่วนน้อย ด้านอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น โรงอิฐ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

 • โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
 • โรงเรียนวัดทางกลาง (ขยายโอกาส)

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง

 • โรงเรียนวัดทางกลาง (ขยายโอกาส)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเสาธงเก่า
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทางกลาง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัดเสาธงเก่า หมู่ 2 ตำบลเสาธง
 • วัดเสาธงใหม่ หมู่ 4 ตำบลเสาธง
 • วัดเทพธาราราม หมู่ 5 ตำบลเสาธง
 • วัดทางกลาง หมู่ 4 ตำบลทางกลาง

สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางกลาง