ลานกีฬา/สนามกีฬาใน อบต.เสาธง ที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา
หมู่ 1 ตำบลเสาธง

 • ลานกีฬา หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธง
  หมู่ 2 ตำบลเสาธง
 • อาคารอนกประสงค์วัดเสาธง
 • สนามกีฬาโรงเรียนวัดเสาธงเก่า
  หมู่ 4 ตำบลเสาธง
 • สนามข้างวัดเสาธงใหม่
  หมู่ 5 ตำบลเสาธง
 • ลานกีฬา หมู่ 5 ตำบลเสาธง หน้าวัดเทพธาราราม
  หมู่ 1 ตำบลทางกลาง
 • อาคารอนกประสงค์วัดทางกลาง
  ลานกีฬา หมู่ 3 ตำบลทางกลาง
 • สนามทางเข้าหมู่ 3 ตำบลทางกลาง
  ลานกีฬา หมู่ 4 ตำบลทางกลาง
 • ลานกีฬาเอนกประสงค์ อปท. โรงเรียนวัดทางกลาง
 • สนามกีฬาโรงเรียนวัดทางกลาง