รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ บ้านเสาธงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง (หมู่บ้านนำร่อง)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป 

สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ  และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง  ตามหลักการ 3Rs ในการจัดการปัญหาขยะอย่างยั่งยืน 

 ประชาชนสนใจเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะ บ้านเสาธงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง  โดยนำเอกสารประกอบการสมัครดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้า่น