บันทึกการประชุมสภาฯ อบต. ประจำปี 2564

  1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยที่ 1 ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564
  2. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน 2564 ถึง 15 เมษายน 2564
  3. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยที่ 3 ระหว่าง 1 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
  4. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยที่ 4 ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 ถึง 15 สิงหาคม 2564
  5. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564
  6. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  7. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  8. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
  9. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  10. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564