บันทึกการประชุมสภาฯ อบต. ประจำปี 2562

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปี พ.ศ.2562
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563
  3. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  4. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  5. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  6. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง