คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง)

การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลง

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งขุดดิน

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีป้าย

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค