ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ทำยังไงดี

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ทำยังไงดี 

 1. แจ้งสาเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 – 19 ธ.ค.63
หรือ

2.  หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63

 ทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)

 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)

 3. นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์