โครงการเสาธงสร้างสุข สุขกายด้วยการออกกำลังกาย

โครงการเสาธงสร้างสุข สุขกายด้วยการออกกำลังกาย โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพและการออกกำลังกายตามช่วงวัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง กิจกรรมเต้นเอโรบิค ทุกวันเวลา 17.00 – 18.30 น.
28 กันยายน 2565