โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าอเนกประสงค์”

อบต.เสาธง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าอเนกประสงค์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว