โครงการตำบลทางกลางจัดการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การประชุมสร้างพื้นที่ต้นแบบ (Model) ชุมชนสร้างสุข ‘สุขกาย สุขใจ สุขเงิน ‘ โดยกระบวนการตำบลทางกบางจัดการคุณภาพชีวิต ณ อาคารศาลาการเปรียญวัดทางกลางอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ และ กิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ