โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ (วัดเทพธาราราม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริเวณวัดเทพธาราราม หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง