อบต.เสาธง สร้างความรู้ ความเข้าใจ “สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา” และ “ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว”

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้ารับบริการด้านยาเสพติด ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “สาระน่ารู้ กับโรคสมองติดยา” และ “ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” เพื่อให้เกิดการรับรู้พิษภัยอันตรายจากยาเสพติด กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

  • 1.สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=i0alhu6FNAs&t=9s
  • 2.ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว สามารถรับชมคลิปวิดีโอผ่านทาง youtube ได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=QVxfi0R6eko&t=3s
    สามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://moph.cc/rnMn2cwS0
  • และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจคลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านทาง Goolgle Form :
  • คลิปวิดีโอ “สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา” https://forms.gle/RNh8VmJh1tYgBvt16
  • คลิปวิดีโอ “ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว” https://forms.gle/BkmJuKRP9feymu9r5