ศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

การจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ในการแก้ไขปัญหา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๓) , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) มาตรา ๑๗ (๑๙) บัญญัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ และหนังสืออำเภอ บางปะหัน ด่วนที่สุด ที่ อย ๐๗๑๘/ว๑๘๕๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Home Isolation)
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไม่มีเตียงรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงกำจัดลดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีสถานที่พักคอยความพร้อมของโรงพยาบาลหรือ โรงสนาม และกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ก่อนในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม มีอาการไม่รุนแรง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ณ ศาลาการเปรียญวัดทางกลาง (ชั้นบน) หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน ๓๐ เตียง