รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[pdfjs-viewer attachment_id=3766 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
[pdfjs-viewer attachment_id=2403 url=https://ybbtech.saothong.go.th/wp-content/uploads/2021/05/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-6-เดือนแรกของปี-2564.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://ybbtech.saothong.go.th/wp-content/uploads/2021/05/รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-6-เดือนแรกของปี-2564.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
[pdfjs-viewer attachment_id=3859 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]