มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง มอบถุงยังชีพเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ผู้กักตัวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคอำเภอบางปะหัน เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)