ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา : ตำบลเสาธง  

ตำบลเสาธงและตำบลทางกลางตามตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยสภาตำบลเสาธง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2540 และเมื่อ พ.ศ. 2547 สภาตำบลทางกลางได้ยุบรวมกับองค์การบริหารหาส่วนตำบลเสาธง โดยมีพื้นที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ตำบล คือ ตำบลเสาธงและตำบลทางกลาง ตำบลเสาธงมีจำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน ตำบลทางกลางมีจำนวนหมู่บ้าน หมู่บ้าน