ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2565

ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2565

รายงานน้ำเสีย-มิย-65