ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนเมษายน ปี 2565

ข้อมูลแสดงการทำงานของระบบน้ำเสียโรงงาน ประจำเดือนเมษายน ปี 2565

รายงานน้ำเสีย-เมย-65