ประชาสัมพันธ์มาตราการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนของกระทรวงสาธารณสุขมาตราการต่าง ๆ ของภาครัฐและข้อกฎหมายให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาุฝุ่นละออง ดังนี้

1.ขอความร่วมมืองดการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

2.ขอความร่วมมืองดการเผา วัสดุ ขยะ ใบไม้แห้ง ที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง

3.ขอความร่วมมืองดการเผาในพื้นที่ชุมชน

4.ขอความร่วมมืองดการเผาหญ้าในบริเวณ ห้วย หนอง คลอง บึง