ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง-ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว