ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์-อำเภอ