You are currently viewing ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างไฟฟ้าส่องสว่าง-8-เมย