ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม,อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการคัดแยกขยะในครัวเรือน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง-โครงการขยะ