ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานนับคะแนนและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายกระดานนับคะแนน