ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บและขนขยะติดเชื้อในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดเก็บขยะติดเชื้อ