สำนักปลัด

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เบอร์โทร : 089-830-7797

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-830-7797

นางสาวปราณิสา วงษ์นิกร

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวชุติมา ชัยมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 035-777-117

รอการอัพเดท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวอารดา เดชขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวจันทร์จิรา วงษ์เพ็ง

นิติกรปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นายชัชวาล ทวีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวกุลกนก นุสธรรม

ครู ค.ศ. 1
เบอร์โทร : 035-777-117

นายชัชวาล ทวีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวกุลกนก นุสธรรม

ครู ค.ศ. 1
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวพัชรา สังข์สวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 035-777-117

นายสรศักดิ์ ศิริมงคล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวกิ่งกาญจน์ เพ็ชรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมเวชย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นายนพพล พานิชจะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวศรียุพา เสือเปรียว

ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวณาตยา เขตร์ตานิม

คนงานทั่วไป
เบอร์โทร : 035-777-117