สำนักปลัด

นายสมประสงค์ นาคนาคา

ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวปราณิสา วงษ์นิกร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวชุติมา ชัยมงคล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รอการอัพเดท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอารดา เดชขุนทด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา วงษ์เพ็ง

นิติกรปฏิบัติการ

นายชัชวาล ทวีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกุลกนก นุสธรรม

ครู ค.ศ. 1

นายชัชวาล ทวีกุล

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกุลกนก นุสธรรม

ครู ค.ศ. 1

นางสาวพัชรา สังข์สวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสรศักดิ์ ศิริมงคล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวกิ่งกาญจน์ เพ็ชรทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมเวชย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายนพพล พานิชจะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศรียุพา เสือเปรียว

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณาตยา เขตร์ตานิม

คนงานทั่วไป