กองคลัง

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอำภาพร ศรีอำไพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปภัสรา รอดทอง

นักวิชาการพัสดุปฏฺบัติการ

นางสาวกาญจนา ยวงลำใย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางเพียงทอง ศิริมงคล

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวประภาศรี นิลกรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ