กองคลัง

นางสาวสมพร มีวงษ์สม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวอำภาพร ศรีอำไพ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวปภัสรา รอดทอง

นักวิชาการพัสดุปฏฺบัติการ
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวกาญจนา ยวงลำใย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 035-777-117

นางเพียงทอง ศิริมงคล

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
เบอร์โทร : 035-777-117

นางสาวประภาศรี นิลกรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 035-777-117