บันทึกการประชุมสภาฯ อบต. ประจำปี 2563

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง เรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปี ๒๕๖๓
  2. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  3. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  4. บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง