โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและจัดทำถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้ร่วมกันในการกำหนดนโยบายในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ ซึ่งการจัดการขยะโดยชุมชนอาจมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ศักยภาพของคณะทำงาน ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้เอง อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสนใจ ความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการจัดการและแก้ไขปัญหาจากขยะด้วย ชุมชนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นการพัฒนาศักยภาพให้ขุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป