ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ ) ประจำปีงบประมาณ 2565

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง-2565