ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแปรรูปผักตบชวาและการใช้ตอซังข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2566