ขยะมูลฝอยและการจัดการ

การคัดแยกขยะเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งปัจจุบันขยะมูลฝอยมีจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวันส่งผลให้หน่วยงานทีรับผิดชอบในการกำจัดขยะ มีความยากลำบากในการกำจัดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จึงได้รณรงค์ให้มีการแยกขยะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและลดค่าใช่จ่ายในการคัดแยกขยะและทำลายถุง โดยเราควรเริ่มต้นกันแยกขยะตั้งแต่ที่บ้านกันอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่โยนทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ต้องใส่ลงถังขยะอย่างมิดชิด เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ การแยกขยะก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม ขยะมี 4 ประเภท
1.ขยะอินทรีย์ พวกเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้
2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
4.ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป
ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีก
ข้อดีของการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมีดังนี้

  1. ช่วยลดปริมาณขยะลง เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ จะเหลือขยะจริงๆ เพื่อนำไปกำจัดน้อยลง
  2. ประหยัดงบประมาณที่ใช้เพื่อการกำจัดขยะ เมื่อขยะที่ต้องกำจัดลดลง เช่น กทม. ต้องเก็บขยะวันละเกือบ 9,000 ตัน ใช้งบประมาณถึง 2,000 ล้านบาทต่อปี ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,000 คน ใช้รถเก็บขยะกว่า 2,000 คัน เรือเก็บขนขยะหลายสิบลำ ถังขยะนับหมื่นใบ ต้องจ้างฝังกลบขยะตันละกว่า 100 บาท และใช้เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่อีกมหาศาล เมื่อใช้งบประมาณน้อยลง สามารถนำไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
  3. ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร ด้วยการนำวัสดุประเภท แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ไป Recycle หมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆ เข้ากระเป๋าด้วย
  4. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง ช่วยลดการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงลง