กิจกรรมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY)  

อบต.เสาธง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนของพื้นที่ตำบล ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด