การสำรวจข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง 

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งจังหวัดมอบหมายท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการประสานข้อมูลการสำรวจข้อมูลตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนา ปรับปรุง ควบคุม และปฏิบัติตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น          

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง แล้ว พบว่า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ไม่มีตลาดในความรับผิดชอบ