จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทำหมัน โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข-แมว ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทำหมัน โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข-แมว ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ