Author: Mod2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างประจำศูนย์ปฏิบัติการฯ โครงการ 1 ตำบล 1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565