คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

  1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  4. การแจ้งขุดดิน
  5. การแจ้งถมดิน
  6. การบริการข้อมูลข่าวสาร
  7. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  8. การรับชำระภาษีป้าย
  9. การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
คู่มือการให้บริการ