โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล
เสาธง มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติราชการ

2. เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้เข้าใจหลักการทำงานอย่างโปร่งใส มีความเป็นกลางในการใช้อำนาจ และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม

3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๖๕