สำนักปลัด

นายสมประสงค์ นาคนาคา
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
นางสาวสมพร มีวงษ์สม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวปราณิสา วงษ์นิกร
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวชุติมา ชัยมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอารดา เดชขุนทด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์จิรา วงษ์เพ็ง 
นิติกรปฏิบัติการ

นายชัชวาล ทวีกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกุลกนก นุสธรรม
ครู ค.ศ. 1
นางสาวพัชรา สังข์สวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสรศักดิ์ ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกิ่งกาญจน์ เพ็ชรทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาภรณ์ ประทุมเวชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนพพล พานิชจะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศรียุพา เสือเปรียว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณาตยา เขตร์ตานิม
คนงานทั่วไป