สมาชิกสภา อบต.เสาธง

นายชัยรัชต์ ทองทา
ประธานสภาฯ อบต.เสาธง
นายอารมณ์ พึ่งตระกูล
รองประธานสภาฯ อบต. เสาธง

นายประทุม ทองพิมพ์
สมาชิกสภาฯ อบต.
หมู่ที่ 1 ตำบลทางกลาง
นายพนา เปี่ยมบุญ
สมาชิกสภาฯ อบต.
หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง
นางลั่นทม แช่มพักตร์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง
นายณรงค์ บุญนุกูล
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง
นายจำนงค์ เนื่องภิรมย์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง
นายประภาส ทองไพบูลย์
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง
นายอุดร โฉมยา
สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง