กองคลัง

นางสาวสมพร มีวงษ์สม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอำภาพร ศรีอำไพ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปภัสรา รอดทอง
นักวิชาการพัสดุปฏฺบัติการ

นางสาวกาญจนา ยวงลำใย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวประภาศรี นิลกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางเพียงทอง ศิริมงคล
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง