การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่ ( NO Gift Police )