โครงการ ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดโครงการ ป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ เพื่อสนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) สำหรับตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อฯ ในเขตพื้นที่