โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565
ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทางกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน