โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.5 ตำบลเสาธง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.1-ม.5 ตำบลเสาธง ประกอบด้วย
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมในสตรีไทย
2.โครงการแก้ปัญหาคนไทยขาดสารไอโอดีน
3.โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ