โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ข้าราชการ พนักงานทุกคน