โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการคัดแยกขยะในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ตำบลเสาธง หมู่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา