โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแปรรูปผักตบชวาและการใช้ตอซังข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายกวสันต์ อินทร์จันทร์ นายก อบต.เสาธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เสาธง และ สมาชิก อถล. เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแปรรูปผักตบชวาและการใช้ตอซังข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ฝึกมีชีวิต ศูนย์เรียนรู้ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อการนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเกิดของเสีย โดยการแปรรูปจากผักตบขวาให้เกิดประโยชน์ และการใช้ตอซังข้าวนำมาแปรรูปให้เป็นเครื่องดื่ม โดยใช้กรณีศึกษาที่มีดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์การเรียนรู้ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี ได้นำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเผยแพร่ความรู้ในเรื่องข้างต้นได้ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สามารถสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้